วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

กุหลาบตัดดอกหรือไฮบริดที(Hybrid Tea หรือ HT)

เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing
กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งถ้าแบ่งออกโดยสังเขป จะได้ดังนี้


กุหลาบตัดดอกหรือไฮบริดที(Hybrid Tea  หรือ HT)  ปกติมักออกดอกเป็นดอกเดี่ยว    มีขนาดโตกลีบดอกซ้อน พุ่มต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1-2 เมตร กุหลาบที่มีขายทั่วไป ตามท้องตลาดขณะนี้มักจะเป็นกุหลาบประเภทนี้อย่างไรก็ตาม พันธุ์ไฮบริดทีนั้นมิได้ใช่ปลูกเป็นไม้ตัดดอกได้ดีทุกพันธุ์ดังนั้น จําเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสําหรับแต่ละท้องที่ ลักษณะที่เหมาะสม สําหรับจะใช้เป็นพันธุ์สําหรับตัดดอก คือ
  1. แข็งแรง ต้นโต เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้ดี
  2. ออกดอกสมํ่าเสมอไม่โทรมไวเมื่อถูกตัดดอกไปมาก
  3. ทนต่อโรคและแมลงได้ดีพอสมควร
  4. ลําต้นตั้งตรง ซึ่งจะทําให้ปลูกได้ชิดกันเป็นการประหยัดเนื้อที่
  5. ให้กิ่งกานยาวตรง มีหนามน้อย ใบงามสมดุลกับกิ่ง
  6. ฟอร์มดอกดีทรงดอกยาวแบบแจกันหรือปลายกลีบดอกแหลม
  7. กลีบดอกไม่ซ้อนหนาเกินไปจนดอกบานไม่ออก
  8. กลีบดอกหนา ทนต่อการบรรจุหีบห่อและขนส่ง
  9. เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak
 
เป็นภาพของคุณ  Vorapan Thanomsing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น