วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

English Rose Society
กุหลาบอังกฤษ

กุหลาบพุ่ม หรือซรับโรส (Shrub หรือ S.)

กุหลาบพุ่ม หรือซรับโรส (Shrub  หรือ S.)  ได้แก่กุหลาบพันธุ์ป่าหรือลูกผสมของพันธุ์ป่า ซึ่งมี
ทรงต้นเป็นพุ่ม ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กส่วนมากมีกลีบชั้นเดียว
เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing

ประเภทแรมเบลอร์ (Rambler  หรือ R)  มีลําต้นยาวและอ่อนโค้งออกดอกเป็นพวง และดอกมี
ขนาดเล็ก
เป็นภาพของ Poui Sayamol

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha หรือ Pol.)

ประเภทโพลีแอนท้า (Polyantha  หรือ Pol.)  เปนกุหลาบลูกผสมระหว่างพันธุ์โรซ่า มัลติฟอร่า
กับ โรซ่า ไชเนนซิสมีขนาดพุ่มต้นเตี้ย แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอกเป็นพวงคลายกุหลาบพวง ลักษณะดอกและต้นคล้ายกุหลาบหนูแต่จะแตกต่างกับกุหลาบหนูตรงที่กุหลาบโพลีแอนท้าจะมีหูใบที่มีลักษณะของพันธุโรซ่า มัลติฟลอร่า
เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsingเป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing

กุหลาบเลื้อย (Climher หรือ Cl.)

กุหลาบเลื้อย  (Climher หรือ Cl.) กุหลาบชนิดนี้ลําต้นสูงตรง นําไปเลื้อยพันกับ
สิ่งต่าง ๆ ได้ดอกมีทั้งเป็นดอกขนาดใหญ่และดอกเป็นพวง
เป็นภาพของคุณ Jabo Kira


เป็นภาพของคุณ Ohh Lan La                                เป็นภาพของคุณ WilailuCk InchaieUa

กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.)

กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร์ (Miniature หรือ Min.) เป็นกุหลาบที่มีขนาดพุ่มต้นเล็ก สูง 1- 2 ฟุต
ออกดอกเป็นพวงและดอกมีขนาดเล็ก นิยมปลูกประดับแปลง และใช่เป็นไม้กระถาง
เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak

เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak

กุหลาบแกรนดิฟลอร่า (Grandiflora หรือ Gr. )

กุหลาบแกรนดิฟลอร่า (Grandiflora  หรือ Gr. ) กุหลาบประเภทนี้เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง
กุหลาบตัดดอก และกุหลาบพวง มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว แต่ดอกเล็กกว่ากุหลาบตัดดอก มีก้านยาว ต้นโต สูงและแข็งแรงเป็นภาพของคุณ Suwanna Peacock

เป็นภาพของคุณ Siriwattana CH
กุหลาบกุหลาบพวง ( Foribunda หรือ F.)


เป็นภาพของ NaJade
กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบันด้า ( Foribunda  หรือ F.) กุหลาบพวงมีความแข็งแรงทนทานกว่ากุหลาบตัดดอก ออกดอกดกแต่ดอกไม่ใหญ่เท่ากับกุหลาบตัดดอกแต่มีครบทุกสี และออกดอกเป็นช่อทีละหลาย ๆ ดอก จึงนิยมเรียกว่ากุหลาบพวง และมักบานพร้อมกัน ดอกมีขนาดเล็ก พุ่มต้นตั้งตรงสูง ประมาณครึ่งเมตรถึง 1 เมตร เหมาะสมที่จะปลูกในแปลงประดับและในกระถาง


เป็นภาพของคุณ Teo Zento Kitti

กุหลาบตัดดอกหรือไฮบริดที(Hybrid Tea หรือ HT)

เป็นภาพของคุณ Vorapan Thanomsing
กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งถ้าแบ่งออกโดยสังเขป จะได้ดังนี้


กุหลาบตัดดอกหรือไฮบริดที(Hybrid Tea  หรือ HT)  ปกติมักออกดอกเป็นดอกเดี่ยว    มีขนาดโตกลีบดอกซ้อน พุ่มต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1-2 เมตร กุหลาบที่มีขายทั่วไป ตามท้องตลาดขณะนี้มักจะเป็นกุหลาบประเภทนี้อย่างไรก็ตาม พันธุ์ไฮบริดทีนั้นมิได้ใช่ปลูกเป็นไม้ตัดดอกได้ดีทุกพันธุ์ดังนั้น จําเป็นต้องคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสําหรับแต่ละท้องที่ ลักษณะที่เหมาะสม สําหรับจะใช้เป็นพันธุ์สําหรับตัดดอก คือ
 1. แข็งแรง ต้นโต เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้ดี
 2. ออกดอกสมํ่าเสมอไม่โทรมไวเมื่อถูกตัดดอกไปมาก
 3. ทนต่อโรคและแมลงได้ดีพอสมควร
 4. ลําต้นตั้งตรง ซึ่งจะทําให้ปลูกได้ชิดกันเป็นการประหยัดเนื้อที่
 5. ให้กิ่งกานยาวตรง มีหนามน้อย ใบงามสมดุลกับกิ่ง
 6. ฟอร์มดอกดีทรงดอกยาวแบบแจกันหรือปลายกลีบดอกแหลม
 7. กลีบดอกไม่ซ้อนหนาเกินไปจนดอกบานไม่ออก
 8. กลีบดอกหนา ทนต่อการบรรจุหีบห่อและขนส่ง
 9. เป็นภาพของคุณ Tramas Mosarpweak
 
เป็นภาพของคุณ  Vorapan Thanomsing

ขอแนะนำบล็อกของพวกเราชาว English Rose Society

   ขอแนะนำบล็อกที่พวกเราชาว English Rose Society 


    จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการกุหลาบอังกฤษและกุหลาบชนิดอื่นในทุกๆด้าน กลุ่มของพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำประโยนช์ให้สังคมคนรักกุหลาบด้วยกัน โดยการแบ่งปั่นความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
 1.  ความหลากหลายของกหลาบ 
 2.  กุหลาบอังกฤษที่เหมาะสม อาทิ พันธุืที่ให้ดอกดี  พันธุ์ที่มีกลิ่นหอม  พันธุ์ที่เป็นทรงพุ่ม  
 3.  วิธีการขยายพันธุ์  
 4.  ทักษะการตกแต่งทรงพุ่ม 
 5.  การใส่ปุ๋ยบำรุงรักษากุหลาบ 
 6.  การพ่นเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงของกุหลาบ