วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งกิ่ง เป็นสิ่งจำ เป็นสำ หรับการปลูกกุหลาบ ถ้าผู้ปลูกกุหลาบไม่มีการตัดแต่งกิ่งเลยก็จะทำให้ต้นกุหลาบเจริญเติบโตอย่างอิสระ แตกกิ่งก้านมาก เกินไป ทำ ให้ดอกมีขนาดเล็ก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น เกษตรกรจึงควรมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นได้รูปทรง พุ่มต้นและโคนต้นโปร่งได้รับแสงแดดมากขึ้น ดอกที่ได้จะมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี นอกจากนี้การตัดแต่งกิ่งยังช่วยกำ จัดโรคและแมลงที่แอบแฝงอยู่ในพุ่มต้นได้ดีอีกด้วย รวมทั้งสามารถแต่งดินในแปลงปลูกได้สะดวก ทำ ให้กุหลาบที่ได้มีการตัดแต่งกิ่งแล้วเจริญเติบโตดีขึ้น
การตัดแต่งกิ่งกุหลาบสามารถทำ ได้ 2 แบบ คือ
1. การตัดแต่งกิ่งแบบให้เหลือกิ่งไว้กับต้นยาว คือ ตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อย โดยให้เหลือกิ่งที่มีใบสมบูรณ์ไว้มาก เพื่อให้มีอาหารเลี้ยงต้นมาก การตัดแต่งกิ่งมีหลักในการพิจารณาเลือกกิ่งที่จะต้องตัดออก คือ กิ่งที่แห้งตาย กิ่งที่เป็นโรค หรือถูกแมลงทำ ลายกิ่งไขว้ที่เจริญเข้าหาทรงพุ่มกิ่งที่ล้มเอนไม่เป็นระเบียบ ควรจะต้องให้ตาที่อยู่บนสุดของกิ่งหัน
ออกนอกพุ่มต้น เพื่อให้กิ่งที่แตกใหม่หันออกนอกทรงพุ่มด้วยและตัดกิ่งให้เฉียง 45 องศา สำ หรับการตัดแต่งกิ่งแบบให้เหลือกิ่งไว้กับต้นยาวนี้ ใช้ได้กับกุหลาบที่ปลูกจากกิ่งตัดชำ และกิ่งตอน
ภาพ
การตัดแต่งกิ่งแบบให้เหลือกิ่งไว้กับต้นยาว2. การตัดแต่งกิ่งแบบให้เลือกกิ่งไว้กับต้นสั้น คือ ตัดแต่งกิ่งจนเหลือกิ่งบนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 30-45 เซนติเมตร แล้วเหลือกิ่งไว้ 3-4 กิ่งเท่านั้นการตัดแต่งกิ่งแบบนี้จะตัดแต่งได้เฉพาะต้นกุหลาบที่ปลูกจากต้นติด ตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าต้นติดตานั้นมีอายุน้อยกว่า 2 ปีให้ตัดแต่งกิ่งแบบแรกแต่ต้องตัดเพิ่มเติมอีก คือ กิ่งแก่ที่ไม่ต้องการและกิ่ง       ชักเกอร์ (กิ่งของต้นตอซึ่งเป็นกุหลาบพันธุ์ป่า) สำ หรับระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการตัดแต่งกิ่ง คือ ต้นฤดูฝน เมื่อตัดแต่งกิ่งให้น้อยลงตามความต้องการแล้วควรใช้ปูนแดงผสมกับยากันรา หรือใช้สีนํ้ามันทาบนรอยแผลที่ตัดเพื่อป้องกันการเน่าลุกลามของเชื้อราจากรอบแผลที่ตัด นอกจากนี้ ควรเก็บกิ่งและใบที่ตัดออก ทำ ความสะอาดแปลงให้เรียบร้อยด้วยแล้วจึงแต่งดินในแปลงปลูก คือ ไถพรวนหน้าดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี รวมทั้งใช้วัสดุคลุมแปลงปลูกพร้อมทั้งรดนํ้าให้ชุ่มด้วย จะทำ ให้กุหลาบแตกตาได้เร็วและได้ต้นที่สมบูรณ์
ภาพ

การตัดแต่งกิ่งแบบให้เลือกกิ่งไว้กับต้นสั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น